Verhuur voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden

 1. De in de bijzondere voorwaarden vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 2. De huurder kan het materieel komen afhalen op de aanvangsdag vermeld in de bijzondere voorwaarden vanaf 9 uur en mits de verhuurder de waarborgsom ontvangen heeft.
 3. Ook als de huurder de waarborgsom niet betaalt of het materieel niet komt afhalen is de huur verschuldigd vanaf de aanvangsdag.
 4. Het leveren en afhalen van het materieel is niet in de huurprijs begrepen en is ten laste van de huurder.
 5. Als in de bijzondere voorwaarden overeengekomen is dat het transport door de huurder zal uitgevoerd worden, dan zijn alle risico’s daarvan ten laste van de huurder.
 6. Als de huurder voor het einde van de eerste werkdag na de aanvangsdag schriftelijk geen reclamatie formuleerde, wordt hij geacht in te stemmen dat hij het materieel proper en in goede staat van werking ontvangen heeft, op de aanvangsdag en dat hij de gebruiksaanwijzing en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften kent.
 7. De huurder zal het gehuurde materieel enkel als goede huisvader verplaatsen, gebruiken en bewaren volgens de normale en wettelijk toegelaten bestemming, volgens de gebruiksaanwijzing en alle toepasselijke en wettelijke voorschriften, ondermeer inzake veiligheid en vergunningen.
 8. Voor gebruik op de open bare weg moet de huurder zelf aan de wettelijke verplichtingen voldoen, ondermeer voor inschrijving, verzekering, vergunning, signalisatie …
 9. Alie taksen, boeten, overheidsrechten in verband met het bezit of gebruik van het gehuurde materieel zijn ten laste van de huurder, die de verhuurder zal vrijwaren.
 10. De brandstof of het opladen van de batterijen, de producten voor dagelijks gebruik en onderhoud, olie, smeerolie, de filters en de banden zijn ten laste van de huurder.
 11. Het gehuurde materieel wordt met voile brandstoftanks afgeleverd. De huurder zal de bij teruggave ontbrekende brandstof aan de verhuurder betalen.
 12. De huurder zal het aan- en afsluiten, het dagelijks onderhoud en de controle doen van het gehuurde materieel, het in staat van goede werking houden en reinigen, ondermeer olie- en waterpeil, filters en koelradiatoren te zijnen laste.
 13. De huurder zal op het einde van elke in de bijzondere voorwaarden overeengekomen huurperioden (week of maand) de correcte stand van de uurteller schriftelijk meedelen.
 14. De huurder zal elk gebrek of defect onmiddellijk telefonisch en schriftelijk melden aan de verhuurder, uiterlijk binnen 24 uren na de ontdekking ervan. De huurder mag geen herstelling, vervanging of wijziging aan het gehuurde materieel doen zonder schriftelijke toelating van de verhuurder.
 15. Het groot onderhoud dat nodig is volgens de vordering van de uurteller (± 200 uren) of herstelling van defect zal mits stipte voormelde mededeling van de uurtellerstanden of defecten door de verhuurder uitgevoerd worden.
 16. Herstellings- en verplaatsingskosten veroorzaakt door nalatigheid van de huurder of door abnormaal gebruik van het gehuurde materieel zijn ten laste van de huurder.
 17. De huurder ziet af van vermindering van de huurprijs bij defect van het gehuurde materieel; het geeft hem evenmin het recht de betaling van al vervallen huurgelden te schorsen.
 18. De verhuurder heeft steeds het recht het verhuurde materieel na te zien, te onderhouden of te herstellen.
 19. De huurder moet de volledige huurprijs voldoen voor het begin van elke in de bijzondere voorwaarden overeengekomen huurperiode (week of maand) in handen van de verhuurde of op diens bankrekening.
 20. Ook als het materieel eerder teruggebracht wordt, is de huur voor de volledige huurtijd of begonnen periode verschuldigd.
 21. Elke zes maanden kan de huurprijs worden aangepast aan de schommelingen van de index der consumptieprijzen.
 22. De facturen van de verhuurder zijn contant zonder korting te betalen in handen van de verhuurder of op diens bankrekening.
 23. Bij niet-betaling op de vervaldag, is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd van 12 % per jaar op het schuldsaldo, tot aan de volledige betaling.
 24. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt acht dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo bovendien verhoogd met 12 % met een minimum van 123.95 euro en een maximum van 1859,20 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 25. In geval van vroegtijdige verbreking van het huurcontract lastens de huurder is deze, behoudens achterstallige huurgelden en eventuele herstelkosten, een vergoeding verschuldigd gelijk aan – de som van alle nog te vervallen huren geactualiseerd aan de Prime Rate in voege op het ogenblik van de verbreking voor een duur gelijk aan de overblijvende duurtijd van het contract verminderd met 2% en vermeerderd met de restwaarde in de boeken van Volcke Renting NV. De bedragen, die voortspruiten uit de verkoop of wederverhuring van het materieel, ender aftrek van alle kosten, komen echter in mindering van de verbrekingsvergoeding, ten hoogste tot een bedrag gelijk aan de verbrekingsvergoeding. Volcke Renting NV is in de gevallen vermeld in huidig artikel gerechtigd de machine terug te nemen op kosten van de huurder.
 26. De huurder zal uiterlijk op de laatste werkdag van de overeenkomst voor 18 uur al het gehuurde materieel gereinigd, onbeschadigd en in goede staat van werking terugbezorgen op de maatschappelijke zetel van de verhuurder.
 27. Als de huurder het gehuurde materieel niet teruggaf voor de overeen­gekomen einddatum en -uur/of niet gereinigd en/of niet in goede staat van werking en/of onderhoud, is hij automatisch per dag vertraging en/ of per dag nodig voor de reiniging en/of herstelling of tot aan de betaling van de vervangende waarde van het gehuurde materieel, een schade­vergoeding verschuldigd gelijk aan de evenredige huurprijs per dag ver­hoogd met 20 % onverminderd de andere rechten van de verhuurder, ondermeer het recht om vergoeding te vorderen van de hogere bewe­zen schade. De overige bepalingen van deze overeenkomst blijven van toepassing.
 28. Behoudens eerdere overeenkomst zal de huurder geacht worden ak­koord te zijn met het bestaan, de omvang en het te zijnen laste zijn van reinigingskosten, gebreken en de herstellingswijze, -kosten en -duur als de huurder niet binnen vijf dagen schriftelijk en gemotiveerd gereageerd heeft tegen de schriftelijke mededeling daarvan door de verhuurder aan de huurder. De huurder zal de voorschotten, kosten en erelonen van de gerechtsdeskundigen voldoen in afwachting van een akkoord of een definitieve uitspraak van de rechtbank.
 29. De huurder zal het nodige doen dat de naam en adres en hoedanigheid van de verhuurder op het gehuurde materieel steeds goed zichtbaar blijft en/of de rechten van de verhuurder op het gehuurde goed te vrij­waren, ondermeer door de eigenaar van een gehuurd gebouw of andere betrokkenen uiterlijk op de aanvangsdatum te verwittigen dat het mate­rieel gehuurd is en daarvan kopie aan de verhuurder te bezorgen.
 30. De huurder mag het gehuurde materieel niet onderverhuren, niet ter be­schikking stellen van derden of onbevoegden, niet buiten Belgie bren­gen of laten brengen, niet met enig recht of aanspraak bezwaren en zijn rechten uit deze overeenkomst niet aan derden overdragen.
 31. De huurder zal onmiddellijk telefonisch en schriftelijk aan de verhuur­der kennis geven van alle gegevens betreffende elk beslag, aanspraak, gerechtelijke actie, feitelijkheid (zeals ongeval of beschadiging) en/of elke aangelegenheid die de rechten van de verhuurder op het verhuurde goed betreffen of die de verhuurder aanbelangen.
 32. Als de huurder het gehuurde materieel aan de verhuurder niet kan te­ruggeven, zelfs wegens diefstal, brand, toeval, ook buiten zijn schuld of door overmacht, dan zal de huurder de waarde ervan, desgevallend zeals in de bijzondere voorwaarden overeengekomen, onmiddellijk be­talen aan de verhuurder, onverminderd de toepassing van artikel 20.
 33. De huurder kan slechts aanspraak maken op terugbetaling van zijn waarborgsom, en de verhuurder is slechts tot terugbetaling ervan ge­houden nadat vast staat dat de huurder al zijn verbintenissen voldaan heeft. De huurder stemt ermee in dat de verhuurder facturen die op de vervaldag niet betaald zijn met de waarborg betaalt, mits de verhuurder dat schriftelijk aan de huurder bevestigt.
 34. De huurder ontslaat de verhuurder van elke verantwoordelijkheid, en zal de verhuurder vrijwaren van alle aanspraken, voor schade veroor­zaakt door het verhuurde materieel of waarbij het betrokken is vanaf de aanvangsdatum van de huur tot het nazicht door de verhuurder van het materieel na de daadwerkelijke teruggave van het materieel aan de verhuurder, tenzij de huurder het bewijs levert dat zonder enige twijfel enkel een ernstig verborgen gebrek dat bestond van voor de aanvang van de huurovereenkomst de schade heeft veroorzaakt. Zodra enige fout of nalatigheid van de huurder de schade mede veroorzaakt heeft is enkel de huurder volledig aansprakelijk.
 35. De huurder zal al zijn verantwoordelijk- en aansprakelijkheden zowel ten aanzien van de verhuurder als ten aanzien van zijn personeel en derden waarborgen door voor de aanvang van de huurovereenkomst zich pas­send te verzekeren met afstand van verhaal tegen de verhuurder en met overdracht van alle rechten aan de verhuurder wat de waarde en/of de instandhouding van het verhuurde materieel betreft. De huurder zal op eerste verzoek een afschrift van de polis meedelen.
 36. Zij enige wanbetaling of wanprestatie van de huurder bij faillissement of enig teken van slechte solvabiliteit van de huurder, worden alle uitstaan­de bedragen, ook deze die de huurder verschuldigd is aan de aan de verhuurder verwante firma’s onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en ondanks vooraf toegestane beta­lingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels of orderbriefjes heeft de verhuurder het recht al zijn verbintenissen te schorsen of te annuleren en het verhuurde materieel terug te nemen, zonder tussenkomst van de rechter, met een aangetekende brief, zonder dat de verhuurder daar­voor tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden, onver­minderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding. De huurder blijft ertoe gehouden de huur voor de gehele huurtijd, of als deze niet bepaald is de gehele huurperiode, te betalen.
 37. De huurder zal op eerste verzoek van de verhuurder precies meedelen waar het gehuurde materieel staat, zal toegang verschaffen, en geeft met deze toelating aan de verhuurder de onroerende goederen waar het gehuurde materieel staat te betreden en/of binnen te dringen voor de uitvoering van deze overeenkomst.
 38. De huurder verzaakt aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die strijdig zijn met deze overeenkomst of de bedoeling van partijen.
 39. Voor alle betwistingen zijn alleen de Belgische rechtbanken in eerste aanleg te Kortrijk bevoegd. De verhuurder heeft echter het recht de be­twisting voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.
Deppanage
Kom jij deel uitmaken van ons twintigkoppig team?

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers die samen met het team instaat voor het herstellen en onderhoud van het volledige Manitou gamma.

Verhuur Verkoop Naverkoop