Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en waarborgvoorwaarden

Artikel 1 – PRIJZEN

De verkoper heeft het recht de prijs eenzijdig le wijzigen volgens onvoorziene pres­taties, schommelingen van de grondstofprijzen en/of het rentepeil. Al onze prijzen warden in Euro vermeld.

Artikel 2 – LEVERINGSTERMIJN

De leveringstijd word! enkel ten indicatieven titel gegeven en kan niet als een re­sultaatsverbintenis beschouwd warden uit hoofde van de verkoper. Overschrijding ervan kan in geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot verbreking van het contract noch tot het eisen van enigerlei schadevergoeding.

In geval van overmacht, zoals staking, lock-out, opeising, brand, overstroming, enz … warden de leveringstermijnen van rechtswege opgeschort.

Artikel 3 – PLAATS VAN LEVERING

De goederen warden beschouwd als geleverd le zijn vanaf onze magazijnen voor verzending. Zij warden dus vervoerd op risico van de koper. Hij dient de conformiteit van de goederen bij ontvangst le controleren en word! geacht bij gebreke van op­merkingen ter plaatse, de conformiteit van de goederen le hebben aanvaard.

Artikel 4 – KLACHTEN

Elke klacht over de aard van de goederen, ontbrekende stukken of schade, evenals over de uitgevoerde werken, moet schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na ont­vangst van de goederen.

De onderdelen die vervangen warden bij herstelling warden gedurende 8 dagen ter beschikking van de klant gehouden voor eventuele controle, nadien warden zij onze eigendom.

Artikel 5 – EIGENDOM

De eigendomsoverdracht van de geleverde producten word! opgeschort tot vol­ledige betaling van de prijs, in afwijking van art. 1583 B.W., conform art. 101 faillis­sementswet dd 08.08.1997. De geleverde goederen blijven derhalve de voile eigen­dom van de verkoper tot op de datum van de volledige betaling van de prijs, zelfs indien zij onroerend geworden zijn door incorporatie of bestemming.

De koper mag er dus op geen enkele manier over beschikken. Hij verbindt zich ertoe het materieel le onderhouden als een goede huisvader en het ter beschikking van de verkoper te houden.

In geval van inbeslagname, verbindt hij er zich toe kennis te geven van het contract waarin deze clausule opgenomen is en onmiddellijk de verkoper le verwittigen.

De risico’s m.b.t. de producten geleverd overeenkomstig artikel 3 warden overge­bracht op de koper op het ogenblik van de levering. De koper is verplicht de goede­ren te verzekeren. Wij zullen het bewijs van deze verzekering en van de betaling van de premie kunnen eisen zolang de verkoopprijs niet volledig betaald werd.

Artikel 6 – MODELLEN EN SPECIFICATIES

De afmeting, gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken, evenals de tekeningen op catalogen en folders, warden bij benadering gegeven.

Wij houden ans het recht voor om aan machines en apparaten wijzigingen aan te brengen die nuttig geoordeeld warden voor de goede werking ervan.

De klant kan in dit geval noch het contract verbreken noch dezelfde wijzigingen eisen aan de apparaten die reeds zouden besteld zijn.

Artikel 7 – BETALING

Alie betalingen moeten contant op onze maatschappelijke zetel gebeuren.

Onze agenten en afgevaardigden hebben geen toelating de bedragen voor onze rekening le incasseren. Elke betaling via hen is dus niet toegelaten.

In de gevallen waarin wij gespreide betalingen aanvaard hebben, is het saldo onmid­dellijk eisbaar in geval van niet-betaling op een enkele vervaldatum.

Zander afbreuk le doen aan wat voorafgaat, brengt de niet-betaling op de bepaalde vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de toepassing van een nala­tigheidsintrest met zich mee van 1 % per maand vanaf de leveringsdatum.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo ver­hoogd met 15 % met een minimum van € 125 en een maximum van € 1860 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Onafhankelijk van wat voorafgaat, behouden wij ans het recht voor om, in geval van laattijdige betaling, de leveringen stop te zetten, het contract te verbreken of het materieel terug le nemen, in toepassing van artikel 5 en met toepassing van artikel 9.

Artikel 8 – WAARBORG

Wij waarborgen het gefabriceerde materieel tegen elk gebrek in de materie of tegen elk gebrek in het werk voor een periode van 6 maand, te rekenen vanaf de levering.

Onze aansprakelijkheid is bij uitdrukkelijke overeenkomst strikt beperkt tot de her­stelling of de kosteloze ruil van de onderdelen die als defect erkend werden, het werkloon niet inbegrepen, maar met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen om welke reden oak, zoals verplaatsingskosten van de technici, vervoer van de goederen, immobilisatie, schade aan goederen van de klant of van derden, enz …

Voor de andere artikelen die wij verkopen, is de duur van de maximumwaarborg ge­lijk aan deze die ans toegestaan word! door onze leveranciers. Er word! geen enkele waarborg gegeven op kwetsbare materialen, die aan slijtage onderhevig zijn of ge­makkelijk schade ondervinden, zoals b.v. onderdelen in glas, rubber, plastiek, enz …

Wat de herstellingswerken betrefl, is onze garantie beperkt tot 3 maand te rekenen vanaf de beeindiging van de werken.

De vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze tussenkomst in waarborg heeft niet voor gevolg de duur van de waarborg le verlengen. De klant die de waar­borg inroept moet ans daarvan onmiddellijk schriflelijk in kennis stellen.

De waarborg vervalt indien de klant, zonder voorafgaande toelating, beroep doet op derden om een herstelling aan een door ans geleverde machine uit le voeren, evenals in geval van verkeerd of overdreven gebruik en het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in het onderhoudsboekje.

Artikel 9 – VERBREKING

lndien de overeenkomst eenzijdig verbroken word! door de koper, zal hij een scha­devergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 10 – BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper be­voegd. Het Belgisch Recht is van toepassing.

Deppanage
Kom jij deel uitmaken van ons twintigkoppig team?

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers die samen met het team instaat voor het herstellen en onderhoud van het volledige Manitou gamma.

Verhuur Verkoop Naverkoop